Bezpieczeństwo maszyn

Kompleksowa oferta projektowa, audytowa, produkcyjna i modernizacyjna PG SYSTEMS obejmuje: Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn, znalazła odzwierciedlenie w krajowych przepisach i regulacjach prawnych. Znaczny procent wypadków przy pracy dotyczy zdarzeń związanych z obsługą maszyn. Ogólna zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy polega na tym, że wszyscy związani z realizacją procesów pracy odpowiadają za bezpieczeństwo. Są to projektanci, konstruktorzy, producenci i dostawcy maszyn oraz ich użytkownicy: pracodawcy, nadzór i operatorzy.

Nasza firma, włączając się aktywnie w ten proces, przywiązuje wielką wagę do wszelkich aspektów bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji. Kluczowy przepis to Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporządzenie krajowe wdrażające DM 2006/42/WE należy czytać łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z Dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów.

01.

Ocena ryzyka maszyn

Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa maszyn.
Jest to proces szeregu logicznych kroków umożliwiający w usystematyzowany sposób analizę i ewaluację ryzyka związanego z funkcjonowaniem maszyny. Określamy drogę do redukcji ryzyka, która jest zarówno efektywna jaki i ekonomiczna. Wiele czynności przeprowadzanych przez personel obsługujący i konserwujący przy maszynach niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka. Zgodnie z DM 2006/42/WE producent maszyny jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka na początku etapu projektowego maszyny. Wnioski z oceny ryzyka pozwalają na dobór adekwatnych technicznych środków bezpieczeństwa. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawarte są w normach:

 • PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka maszyn i zmniejszanie ryzyka
 • PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Cześć 1. Ogólne zasady projektowania
 • PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Zawsze, przed podjęciem jakichkolwiek materialnych działań w związku z budową czy modernizacją, integracją maszyn, należy wykonać ocenę ryzyka.
02.

Audyty bezpieczeństwa maszyn

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa maszyny to:

 • wizja lokalna, oględziny obiektu audytu
 • rozpoznanie prowadzonego procesu technologicznego
 • testy funkcjonalne systemów bezpieczeństwa
 • pomiary w aspekcie bezpieczeństwa:
  • czas zatrzymania (dobieg)
  • siły oddziaływania
  • wymiary osłon
  • położenie elementów sterowniczych
  • wymiary stałych środków dostępu
  • temperatury powierzchni
  • poziom hałasu
  • parametry ergonomiczności
  • inne, szczególne dla procesu technologicznego
 • weryfikacja dokumentacji technicznej
  • Instrukcja Obsługi
  • Deklaracja Zgodności
  • innych
 • analiza obwodów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
  • elektrycznych
  • pneumatycznych
  • hydraulicznych
  • innych
 • weryfikacja Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa -Performance Level na podstawie PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN ISO 13849-2
 • opracowanie i przesłanie raportu z audytu w wersji elektronicznej
  • ocena stanu bezpieczeństwa
  • ocena zastosowanych technicznych środków bezpieczeństwa
  • wyniki pomiarów
  • identyfikacja niezgodności
  • wykaz koniecznych dostosowań
  • propozycje i sposoby niezbędnych modernizacji
 • prezentacja i omówienie metody oceny oraz wyników audytu
  • telekonferencja lub spotkanie w siedzibie zamawiającego
  • konsultacje w/s szczegółów audytu
03.

Audyty bezpieczeństwa zakładu

 • wizja lokalna zakładu, wydziału, obszaru, grupy maszyn, linii produkcyjnych
 • identyfikacja i wskazanie punktów krytycznych
 • określenie i wskazanie niezbędnych działań jakie należy podjąć w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • opracowanie harmonogramu działań
 • wskazania i propozycje rozwiązań jakie można zastosować przy modernizacji
 • opracowanie procedur i systemów LOTO
04.

Projekty, konstrukcja i budowa maszyn

Według przepisów:

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz.U. 2016 poz. 542
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( z późn. zm.) – Dz.U.1997 nr 127 poz. 844
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Dz. U. nr 199 poz. 1228.

Z uwzględnieniem wymagań dyrektyw:

 • DM 2006/42/WE
 • LVD 2014/35/UE
 • EMC 2014/30/UE
 • PED 2014/68/UE
 • ATEX 2014/34/UE
 • SPVD 2014/29/UE

oraz norm zharmonizowanych, między innymi:

 • PN-EN ISO 12100
 • PN-EN ISO 20607
 • PN-EN ISO 14120
 • PN-EN ISO 13857
 • PN-EN ISO 13849-1
 • PN-EN 60204-1
 • PN-EN ISO 14119
 • PN-EN ISO 14118
 • PN-EN ISO 13850
 • PN-EN ISO 13851
 • PN-EN ISO 4413
 • PN-EN ISO 4414
05.

Walidacja systemów bezpieczeństwa – audyt bezpieczeństwa końcowy/odbiorczy

Czy środki bezpieczeństwa zostały poprawnie zrealizowane? Czy bezpieczeństwo w związku z systemem kontrolnym maszyny zostało poprawnie zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa? Normy jak PN-EN ISO 13849-1, PN-EN 62061 i PN-EN 61508-1 wymagają walidacji systemów bezpieczeństwa niezależnie od funkcji. Walidacja jest istotna do poświadczenia bezpieczeństwa Państwa maszyny.

06.

Pakiet bezpieczeństwa dla maszyn i linii produkcyjnych

 • Dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych i minimalnych
 • Walidacja systemów bezpieczeństwa maszyn
 • Testy funkcjonalne
 • Weryfikacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
 • Przygotowanie dokumentacji według wymagań dyrektyw
 • Przygotowanie do nadania znaku CE
07.

Badania i inspekcje urządzeń ochronnych

 • weryfikacja stanu urządzeń ochronnych
 • pomiary czasu zatrzymania (dobiegów)
 • wyznaczenie odległości bezpieczeństwa S
 • pomiary sił oddziaływania osłon i innych elementów napędów
 • pomiary temperatury powierzchni
 • opracowanie harmonogramów inspekcji
08.

Ocena ergonomiczna maszyn i stanowisk pracy

 • ergonomia koncepcyjna
 • ergonomia korekcyjna

Optymalne dopasowanie aspektów pracy do możliwości ludzkiego organizmu – to cel badań ergonomii.

09.

Badania i inspekcje urządzeń ochronnych

 • weryfikacja stanu urządzeń ochronnych
 • pomiary czasu zatrzymania (dobiegów)
 • wyznaczenie odległości bezpieczeństwa S
 • pomiary sił oddziaływania osłon i innych elementów napędów
 • pomiary temperatury powierzchni
 • opracowanie harmonogramów inspekcji
10.

Szkolenia z bezpieczeństwa

 • dedykowane tematy i zagadnienia szkoleń
 • obowiązujące regulacje prawne
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42
 • inne dyrektywy
 • techniczne środki bezpieczeństwa
 • zastosowanie normy bezpieczeństwa PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-EN ISO 13857
 • procedury i systemy LOTO
 • zagadnienia ergonomiczności maszyn i stanowisk pracy
 • warsztaty i zajęcia praktyczne na konkretnym wskazanym obiekcie
Zakres tematyki szkoleń dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta
11. Tele i video konferencje w temacie bezpieczeństwa maszyn
 • zapytanie klienta i sprecyzowanie tematu
 • uzgodnienie terminu
 • przeprowadzenie konferencji
 • notatka w pliku elektronicznym
 • telekonferencje prowadzi specjalista technicznego bezpieczeństwa maszyn

 

Skontaktuj się z nami