Bezpieczeństwo maszyn

Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn, znalazła odzwierciedlenie w krajowych przepisach i regulacjach prawnych. Znaczny procent wypadków przy pracy dotyczy zdarzeń związanych z obsługą maszyn. Ogólna zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy polega na tym, że wszyscy związani z realizacją procesów pracy odpowiadają za bezpieczeństwo. Są to projektanci, konstruktorzy, producenci i dostawcy maszyn oraz ich użytkownicy: pracodawcy, nadzór i operatorzy.

Nasza firma, włączając się aktywnie w ten proces, przywiązuje wielką wagę do wszelkich aspektów bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji. Kluczowy przepis to Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporządzenie krajowe wdrażające DM 2006/42/WE należy czytać łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z Dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów.

Kompleksowa oferta projektowa, audytowa,
produkcyjna i modernizacyjna

01. Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa maszyn.
Jest to proces szeregu logicznych kroków umożliwiający w usystematyzowany sposób analizę i ewaluację ryzyka związanego z funkcjonowaniem maszyny. Określamy drogę do redukcji ryzyka, która jest zarówno efektywna jaki i ekonomiczna. Wiele czynności przeprowadzanych przez personel obsługujący i konserwujący przy maszynach niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka. Zgodnie z DM 2006/42/WE producent maszyny jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka na początku etapu projektowego maszyny. Wnioski z oceny ryzyka pozwalają na dobór adekwatnych technicznych środków bezpieczeństwa. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawarte są w normach:

 • PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN-EN ISO 13849-1:16-02 - Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Cześć 1. Ogólne zasady projektowania
 • PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Zawsze, przed podjęciem jakichkolwiek materialnych działań w związku z budową czy modernizacją, integracją maszyn, należy wykonać ocenę ryzyka.
02. Audyty bezpieczeństwa maszyn

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa maszyny to:

 • wizja lokalna, oględziny obiektu audytu
 • rozpoznanie prowadzonego procesu technologicznego
 • testy funkcjonalne systemów bezpieczeństwa
 • pomiary w aspekcie bezpieczeństwa:
  • czas zatrzymania (dobieg)
  • siły oddziaływania
  • wymiary osłon
  • położenie elementów sterowniczych
  • wymiary stałych środków dostępu
  • temperatury powierzchni
  • poziom hałasu
  • parametry ergonomiczności
  • inne,szczególne dla procesu technologicznego
 • weryfikacja dokumentacji technicznej
  • Instrukcja Obsługi
  • Deklaracja Zgodności
  • innych
 • analiza obwodów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
  • elektrycznych
  • pneumatycznych
  • hydraulicznych
  • innych
 • weryfikacja Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa -Performance Level na podstawie PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN ISO 13849-2
 • opracowanie i przesłanie raportu z audytu w wersji elektronicznej
  • ocena stanu bezpieczeństwa
  • ocena zastosowanych technicznych środków bezpieczeństwa
  • wyniki pomiarów
  • identyfikacja niezgodności
  • wykaz koniecznych dostosowań
  • propozycje i sposoby niezbędnych modernizacji
 • prezentacja i omówienie metody oceny oraz wyników audytu
  • telekonferencja lub spotkanie w siedzibie zamawiającego
  • konsultacje w/s szczegółów audytu
03. Audyty bezpieczeństwa zakładu
 • wizja lokalna zakładu, wydziału, obszaru, grupy maszyn, linii produkcyjnych
 • identyfikacja i wskazanie punktów krytycznych
 • określenie i wskazanie niezbędnych działań jakie należy podjąć w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • opracowanie harmonogramu działań
 • wskazania i propozycje rozwiązań jakie można zastosować przy modernizacji
 • opracowanie procedur i systemów LOTO
04. Projekty, konstrukcja i budowa maszyn

Według przepisów:

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynkuDz.U. 2016 poz. 542
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( z późn. zm.) – Dz.U.1997 nr 127 poz. 844
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199 poz. 1228)

Z uwzględnieniem wymagań dyrektyw:

 • DM 2006/42/WE
 • LVD 2014/35/UE
 • EMC 2014/30/UE
 • PED 2014/68/UE
 • ATEX 2014/34/UE
 • SPVD 2014/29/UE

oraz norm zharmonizowanych, między innymi:

 • PN-EN ISO 12100
 • PN-EN ISO 20607
 • PN-EN ISO 14120
 • PN-EN ISO 13857
 • PN-EN ISO 13849-1
 • PN-EN 60204-1
 • PN-EN ISO 14119
 • PN-EN ISO 14118
 • PN-EN ISO 13850
 • PN-EN ISO 13851
 • PN-EN ISO 4413
 • PN-EN ISO 4414
05. Walidacja systemów bezpieczeństwa – audyt bezpieczeństwa końcowy/odbiorczy

Czy środki bezpieczeństwa zostały poprawnie zrealizowane? Czy bezpieczeństwo w związku z systemem kontrolnym maszyny zostało poprawnie zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa? Międzynarodowe normy jak PN-EN ISO 13849, PN-EN 62061 i PN-EN 61508 wymagają walidacji systemów bezpieczeństwa niezależnie od funkcji. Walidacja jest istotna do poświadczenia bezpieczeństwa Państwa maszyny.

06. Pakiet bezpieczeństwa dla maszyn i linii produkcyjnych
 • Dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych i minimalnych
 • Walidacja systemów bezpieczeństwa maszyn
 • Testy funkcjonalne
 • Weryfikacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
 • Przygotowanie dokumentacji według wymagań dyrektyw
 • Przygotowanie certyfikacji CE
07. Badania i inspekcje urządzeń ochronnych
 • weryfikacja stanu urządzeń ochronnych
 • pomiary czasu zatrzymania (dobiegów)
 • wyznaczenie odległości bezpieczeństwa S
 • pomiary sił oddziaływania osłon i innych elementów napędów
 • pomiary temperatury powierzchni
 • opracowanie harmonogramów inspekcji
08. Szkolenia z bezpieczeństwa
 • dedykowane tematy i zagadnienia szkoleń
 • obowiązujące regulacje prawne
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42
 • inne dyrektywy
 • techniczne środki bezpieczeństwa
 • zastosowanie normy PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-EN ISO 13857
 • procedury i systemy LOTO
 • zagadnienia ergonomiczności maszyn i stanowisk pracy
 • warsztaty i zajęcia praktyczne na konkretnym wskazanym obiekcie
Zakres tematyki szkoleń dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta
09. Tele i video konferencje w temacie bezpieczeństwa maszyn
 • zapytanie klienta i sprecyzowanie tematu
 • uzgodnienie terminu
 • przeprowadzenie konferencji
 • notatka w pliku elektronicznym
 • telekonferencje prowadzi specjalista technicznego bezpieczeństwa maszyn

 

Skontaktuj się z nami

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies